SFS 2017:21 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

170021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 2 februari 2017.

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska infö-

ras en ny paragraf, 4 kap. 21 d §, och närmast före 4 kap. 21 d § en ny rubrik
av följande lydelse.

4 kap.

Medicinsk åldersbedömning

21 d §

Rättsmedicinalverket utför på begäran av Migrationsverket medi-

cinska åldersbedömningar i ärenden om uppehållstillstånd.

Om en sökande har samtyckt till att genomgå en medicinsk åldersbedöm-

ning, ska Migrationsverket underrätta Rättsmedicinalverket om att en medi-
cinsk åldersbedömning ska utföras. Underrättelsen ska innehålla

1. uppgifter om den sökandes namn, kön och ärendenummer hos Migra-

tionsverket,

2. kontaktuppgifter till den sökande och, i förekommande fall, till den

sökandes ställföreträdare, och

3. andra uppgifter som är nödvändiga för att en medicinsk åldersbedöm-

ning ska kunna utföras.

Det rättsmedicinska utlåtandet om ålder ska sändas till Migrationsverket.

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:21

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017