SFS 2017:22 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

170022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 2 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om utlänningslagen (2005:716)

dels att 5 a kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 21 och 22 §§ och rubriken närmast före

21 §, 12 kap. 14 b�15 a §§, 14 kap. 7 a § och 16 kap. 6 § ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 6 a §, och närmast före 8 kap.

6 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 a kap.

1 §

3

En ansökan från en utlänning om ställning som varaktigt bosatt i Sve-

rige ska beviljas om sökanden de senaste fem åren utan avbrott har vistats i
Sverige med uppehållstillstånd.

Vid beräkningen av vistelsetiden för en sökande som har flyktingstatusför-

klaring enligt 4 kap. 3 § eller alternativ skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3
a § första stycket, räknas även tiden mellan den dag då ansökan om asyl eller
ansökan om ny prövning gavs in och den dag då asyl beviljades.

Vid beräkningen av vistelsetiden ska vistelse i Sverige av tillfälliga skäl

eller för studier inte räknas.

Vistelse utanför Sverige under kortare tid än sex månader i följd och inte

mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden ska inte anses vara av-
brott i vistelsen.

4 §

4

Ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska inte beviljas

1. en medborgare i en EU-stat,
2. övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a §, eller
3. en utlänning vars vistelse i Sverige inte är av varaktig karaktär.

1 Prop. 2016/17:61, bet. 2016/17:SfU8, rskr 2016/17:142.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om
gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som
vistas olagligt i medlemsstaterna, i den ursprungliga lydelsen samt rådets direktiv
2003/109/EG om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/51/EU.

3 Senaste lydelse 2014:198.

4 Senaste lydelse 2014:198.

SFS 2017:22

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

2

SFS 2017:22

8 kap.

Avvisning eller utvisning av en utlänning som har tillstånd att vistas i en
annan EU-stat

6 a §

När en fråga uppkommer om avvisning eller utvisning enligt 2, 3 eller

6 § av en utlänning som har ett giltigt uppehållstillstånd eller någon annan
form av tillstånd som ger rätt till vistelse i en annan EU-stat ska den beslu-
tande myndigheten uppmana utlänningen att inom en skälig tid självmant
bege sig till den andra EU-staten. Den beslutande myndigheten får avgöra frå-
gan om avvisning eller utvisning först om utlänningen inte har följt en sådan
uppmaning.

Första stycket gäller inte om
1. Migrationsverket avvisar eller avslår en ansökan om uppehållstillstånd

som enligt bestämmelser i denna lag eller någon annan författning får bifallas
efter inresan till Sverige,

2. utlänningen nekas att resa in i landet,
3. utlänningen hejdas i samband med att han eller hon olagligen passerar en

yttre gräns,

4. utlänningen utgör en risk för allmän ordning och säkerhet, eller
5. det är sannolikt att utlänningen inte skulle följa uppmaningen.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av

8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om uppmaningar
enligt första stycket.

Tidsfrist för frivillig avresa och återreseförbud

5

21 §

6

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist inom

vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet i enlighet med beslutet (tidsfrist
för frivillig avresa). Tidsfristen ska bestämmas till två veckor om utlänningen
avvisas och till fyra veckor om utlänningen utvisas. Om det finns särskilda
skäl får en längre tidsfrist bestämmas.

En tidsfrist för frivillig avresa ska dock inte meddelas om
1. det finns risk för att utlänningen avviker,
2. utlänningen utgör en risk för allmän ordning och säkerhet,
3. utlänningen genom ett avvisningsbeslut nekas att resa in i landet,
4. utlänningen hejdas i samband med att han eller hon olagligen passerar en

yttre gräns och då avvisas, eller

5. utlänningen avvisas av Migrationsverket med omedelbar verkställighet.
För EES-medborgare och deras familjemedlemmar gäller i stället för första

stycket 12 kap. 15 § tredje stycket.

22 §

7

I ett beslut om avvisning eller utvisning som innehåller en tidsfrist för

frivillig avresa ska utlänningen upplysas om att ett återreseförbud kan medde-
las om han eller hon inte lämnat landet i enlighet med beslutet senast när tids-
fristen löper ut.

Tidsfristen för frivillig avresa börjar löpa när beslutet om avvisning eller

utvisning fått laga kraft eller när utlänningen förklarat sig nöjd med beslutet.

5 Senaste lydelse 2014:198.

6 Senaste lydelse 2014:198.

7 Senaste lydelse 2014:198.

background image

3

SFS 2017:22

12 kap.

14 b §

8

Om det av särskilda skäl finns behov av en längre tidsfrist för frivil-

lig avresa får Migrationsverket eller Polismyndigheten förlänga tidsfristen
eller bestämma en ny tidsfrist efter att tidsfristen löpt ut.

15 §

9

Ett beslut om avvisning eller utvisning som inte innehåller någon tids-

frist för frivillig avresa ska verkställas snarast möjligt.

Om ett beslut om avvisning eller utvisning innehåller en tidsfrist för frivil-

lig avresa ska utlänningen lämna landet i enlighet med beslutet senast när
tidsfristen löper ut. Om utlänningen inte lämnat landet i enlighet med beslutet
när tidsfristen löpt ut eller om beslutet om tidsfrist för frivillig avresa dessför-
innan upphävts enligt 14 a §, ska beslutet om avvisning eller utvisning verk-
ställas snarast möjligt därefter.

Verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning av en EES-medborg-

are eller hans eller hennes familjemedlem som har rest in i Sverige får ske
tidigast fyra veckor från den dag EES-medborgaren eller familjemedlemmen
fick del av beslutet, om det inte finns synnerliga skäl för att verkställa beslu-
tet.

15 a §

10

Om en utlänning inte har lämnat landet i enlighet med beslutet om

avvisning eller utvisning när en tidsfrist för frivillig avresa löpt ut ska den
myndighet som meddelat tidsfristen meddela ett återreseförbud. �&terreseför-
budet ska bestämmas till ett år.

Ett återreseförbud enligt första stycket får dock inte meddelas om beslutet

om avvisning eller utvisning inte får verkställas på grund av ett beslut om
inhibition, en ansökan om uppehållstillstånd eller en ansökan om ny prövning
eller om särskilda skäl talar mot att ett sådant förbud meddelas.

14 kap.

7 a §

11

Polismyndighetens eller Migrationsverkets beslut att meddela åter-

reseförbud eller att upphäva ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa får över-
klagas till en migrationsdomstol. Polismyndighetens beslut om återreseförbud
som meddelas i samband med ett beslut om avvisning överklagas dock i
samma ordning som beslutet om avvisning.

Migrationsverkets avslag på en ansökan om att upphäva ett återreseförbud

får överklagas till en migrationsdomstol.

Tidsfristen för överklagande av Migrationsverkets eller Polismyndighetens

beslut om återreseförbud enligt 12 kap. 15 a § börjar löpa den dag beslutet om
återreseförbud meddelas.

8 Senaste lydelse 2014:655.

9 Senaste lydelse 2012:129.

10 Senaste lydelse 2012:129.

11 Senaste lydelse 2014:655.

background image

4

SFS 2017:22

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

16 kap.

6 §

12

I ett mål om avvisning är Migrationsverket motpart till utlänningen.

Detsamma gäller i ett mål om återreseförbud där beslut meddelats av Polis-
myndigheten i samband med ett beslut om avvisning.

När ett beslut i ett säkerhetsärende överklagas är såväl Migrationsverket

som Säkerhetspolisen motparter till utlänningen vid handläggningen i migra-
tionsdomstolen och i Migrationsöverdomstolen.

I ett mål om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats

på grund av brott, eller om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut, är Mig-
rationsverket och, i fråga om ett säkerhetsärende, Säkerhetspolisen motparter
till utlänningen vid handläggningen i migrationsdomstolen och i Migrations-
överdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

12 Senaste lydelse 2013:648.