SFS 2017:23 Förordning om ändring i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

170023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:881) om statligt
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för
studerande;

utfärdad den 2 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 2 och 11 §§ förordningen (2016:881) om statligt

investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

Stöd får lämnas

1. för bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med befolkningstill-

växt och bostadsbrist,

2. för bostäder för studerande i eller i anslutning till kommuner där det

finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folk-
högskola, eller

3. om det, i en kommun som inte har befolkningstillväxt, finns brist på en

viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stöd får också lämnas om det finns behov av att bygga hyresbostäder och

bostäder för studerande på grund av omfattande förändringar i en kommuns
fysiska samhällsstruktur som har sin grund i omständigheter utanför kommu-
nens kontroll.

11 §

Stöd får lämnas med

1. högst 6 600 kronor per kvadratmeter boarea i Stockholmsregionen och

för bostäder som avses i 2 § andra stycket,

2. högst 5 300 kronor per kvadratmeter boarea i regionen kommuner nära

Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med
hög och varaktig befolkningsökning, i regionen övriga stora kommuner samt,
utanför Stockholmsregionen, för bostäder för studerande, och

3. högst 3 800 kronor per kvadratmeter boarea i övriga fall.
För ytor upp till och med 35 kvadratmeter boarea per lägenhet lämnas

högsta stödbelopp enligt första stycket. För ytor över 35 kvadratmeter och
upp till 70 kvadratmeter boarea per lägenhet lämnas stöd med 50 procent av
stödbeloppet enligt första stycket. För ytor därutöver lämnas inget stöd.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

SFS 2017:23

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

2

SFS 2017:23

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)