SFS 2017:25 Förordning om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

170025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag;

utfärdad den 2 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredo-

visning och budgetunderlag ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

1

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i

förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till
vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något
annat beslut. Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen
ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har

utvecklats med avseende på volym och kostnader.

Resultatredovisningen ska lämnas efter en indelning som myndigheten be-

stämmer, om inte regeringen har beslutat annat.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.
2. Förordningen ska tillämpas första gången i fråga om årsredovisningen

för 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:747.

SFS 2017:25

Utkom från trycket
den 14 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017