SFS 2017:26 Förordning om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

170026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:39) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:39) om mottagande

av vissa nyanlända invandrare för bosättning

dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

6 §

När kommuntalen beslutas får kommunernas förutsättningar att till-

handahålla bostäder beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra stycket
lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

7 a §

Om länstalen sänks under innevarande kalenderår, får vid fastställan-

det av nya länstal och kommuntal kommunernas planering för ett tidigare
beslutat högre mottagande beaktas utöver de kriterier som anges i 7 § andra
stycket lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning.

Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:26

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017