SFS 2017:27 Förordning om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

170027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning
av anvisningar till kommuner;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § och bilagan till förordningen (2016:40) om

fördelning av anvisningar till kommuner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska

vara 23 600 för 2017.

1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts

genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om
det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:874.

SFS 2017:27

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

2

SFS 2017:27

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga

2

Förteckning över länstal 2017

2 Senaste lydelse 2016:874.

Län

Länstal

Stockholms län

6 904

Uppsala län

1 031

Södermanlands län

347

�stergötlands län

870

Jönköpings län

697

Kronobergs län

323

Kalmar län

388

Gotlands län

213

Blekinge län

180

Skåne län

2 793

Hallands län

816

Västra Götalands län

3 760

Värmlands län

645

�rebro län

620

Västmanlands län

414

Dalarnas län

616

Gävleborgs län

277

Västernorrlands län

532

Jämtlands län

365

Västerbottens län

915

Norrbottens län

894