SFS 2017:28 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

170028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2002:687) om läkemedels-

förmåner m.m. ska införas en ny paragraf, 4 c §, av följande lydelse.

4 c §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om

1. vem som får ansöka om att ett läkemedel ska få ingå i läkemedels-

förmånerna i fråga om sådana läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 §
andra stycket eller 5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315), och

2. villkoren för att ett läkemedel som avses i 16 § första stycket lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller 16 a § första stycket samma
lag ska få ingå i läkemedelsförmånerna och om inköpspris, försäljningspris
och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läke-
medlet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:28

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017