SFS 2017:29 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

170029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1206) med
instruktion för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1206) med instruktion

för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska ha följande lydelse.

5 §

1

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämn-

den för läkemedelsförmåner. Nämnden beslutar

� om allmänna riktlinjer för subvention och prissättning,
� om subventionering och prisreglering av nya originalläkemedel och nya

beredningsformer av redan tidigare subventionerade läkemedel, med undan-
tag för ärenden som avses i 16 a § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m., och om subventionering och prisreglering av nya förbrukningsartiklar,

� på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst

läkemedel eller en viss vara ska ingå i läkemedelsförmånerna,

� på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre ska

ingå i läkemedelsförmånerna,

� om föreskrifter enligt bemyndigandet i 5 § förordningen (2002:687) om

läkemedelsförmåner m.m. samt om allmänna råd om receptfria läkemedel,

� om verkställighetsföreskrifter enligt bemyndigandet i 21 § förordningen

om läkemedelsförmåner m.m. i sådana frågor som nämnden beslutar om,

� om allmänna råd i sådana frågor som nämnden beslutar om, och
� i andra frågor som myndighetschefen förelägger nämnden.
Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter. För ordföranden ska

en vice ordförande utses.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1069.

SFS 2017:29

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017