SFS 2017:31 Lag om upphävande av lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

170031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1982:764) om vissa
anställningar som läkare vid upplåtna enheter,
m.m.;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1982:764) om vissa anställ-

ningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.

2 ska upphöra att gälla vid

utgången av mars 2017.

1. Den upphävda lagen gäller fortfarande för anställningsavtal som har in-

gåtts före den 1 april 2017.

2. Den som den 1 juli 1990 hade en tjänst som klinisk amanuens får biträda

i hälso- och sjukvården så länge han eller hon innehar tjänsten.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:798.

SFS 2017:31

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017