SFS 2017:32 Lag om ändring i föräldrabalken

170032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 13 a § föräldrabalken ska ha

följande lydelse.

6 kap.

13 a §

2

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker en-

dast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åt-
gärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs
med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller

1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § social-

tjänstlagen (2001:453),

3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § för-

sta stycket socialtjänstlagen eller

4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade.

Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock

bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2012:779.

SFS 2017:32

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017