SFS 2017:33 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken

ska ha följande lydelse.

51 kap.

5 §

Assistansersättning lämnas inte för sjukvårdande insatser enligt hälso-

och sjukvårdslagen (2017:30).

I 106 kap. 24 och 25 §§ finns bestämmelser om när assistansersättning inte

lämnas vid vistelse på institution m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:33

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017