SFS 2017:35 Lag om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

170035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1990:1404) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande
lydelse.

4 §

2

Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en inrättning som tillhör

ett landsting lämnas antingen med ett belopp som motsvarar landstingets
genomsnittliga årliga självkostnad för den aktuella vårdformen eller, om
landstinget och samtliga kommuner i landstinget kommer överens om det,
med belopp som svarar mot olika vårdplatsers kvalitet. Beloppen omräknas
årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i landstinget.

Regeringen fastställer de belopp som avses i första stycket.
En kommun och ett landsting får komma överens om att landstinget ska ta

emot de avgifter som patienterna ska betala till kommunen enligt 17 kap. 4 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2010:247.

SFS 2017:35

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017