SFS 2017:39 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

170039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 a § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

9 a §

2

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd

som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och var-
aktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att
klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsät-
ter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov

har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till

två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), har utretts.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2012:930.

SFS 2017:39

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017