SFS 2017:44 Lag om ändring i lagen (2016:531) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

170044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:531) om ändring i lagen
(1996:1156) om receptregister;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1996:1156) om recept-

register i stället för lydelsen enligt lagen (2016:531) om ändring i den lagen
ska ha följande lydelse.

6 §

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt

för

1. expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,
2. registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läke-

medelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3. debiteringen till landstingen,
4. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälsomyn-

digheten,

5. registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekonomisk

och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6. registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och till läkemedelskommittéer enligt la-
gen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk upp-
följning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epide-

miologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom
hälso- och sjukvårdsområdet,

8. registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt

registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av

uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke-
medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och
sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läkeme-

delsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt
samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § andra stycket och
5 kap. 1 § tredje stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:44

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

2

SFS 2017:44

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

11. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn

över öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet enligt 2 kap. 6 § första
stycket 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2

och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i
fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål
som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till en enskild per-
son inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnadsreducering enligt lagen
om läkemedelsförmåner m.m., kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen
(2004:168) och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga uppgifter redo-

visas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket
5 får inte, med undantag för utlämnande av uppgifter enligt 14 §, omfatta
några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon enskild
patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskri-
vare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till
verksamhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovis-
ning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första

stycket 5 och 6.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)