SFS 2017:46 Lag om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall

170046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:332) om ersättning till
steriliserade i vissa fall;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a § lagen (1999:332) om ersätt-

ning till steriliserade i vissa fall ska ha följande lydelse.

3 a §

2

För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar upp-

gående till ett belopp om etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kr anses som
förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

1. bestämmelserna om bostadsbidrag i 97 kap. 6�10 §§ socialförsäkrings-

balken,

2. bestämmelserna om bostadstillägg i 102 kap. 10�13 §§ samma balk,
3. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453),
4. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), och
5. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2010:1276.

SFS 2017:46

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017