SFS 2017:47 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

170047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 5, 7 och 8 §§ socialtjänst-

lagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 §

2

Den enskildes avgifter får

1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i

17 kap. 8 § första stycket 1�3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp,

2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av

0,5539 prisbasbelopp.

7 §

3

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att

beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med led-
ning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas
till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget
förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra

lägst en tolftedel av

1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller
2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sam-

bor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livs-

medel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbruk-
ningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

8 §

4 Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den

enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte
oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den

enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket
därför att

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2015:967.

3 Senaste lydelse 2009:1233.

4 Senaste lydelse 2016:1302.

SFS 2017:47

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

2

SFS 2017:47

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.
Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den

enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)