SFS 2017:50 Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

170050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m.;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2002:297) om bio-

banker i hälso- och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven bety-

delse.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2003:468.

Beteckning

Betydelse

Biobank

Biologiskt material från en eller flera
människor som samlas och bevaras tills
vidare eller för en bestämd tid och vars
ursprung kan härledas till den eller de
människor från vilka materialet härrör.

Nämnd för forskningsetik

Nämnd som avses i lagen (2003:460) om
etikprövning av forskning som avser
människor.

Huvudman för en biobank

Vårdgivare,

forskningsinstitution

eller

annan som innehar en biobank.

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvårdsla-
gen (1985:125).

SFS 2017:50

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017