SFS 2017:51 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

170051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2002:546) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsför-

medlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Lagen tillämpas också vid behandling av personuppgifter i ärenden om

ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare och i ärenden hos Arbetsförmedlingen om mottagande för bosätt-
ning av vissa nyanlända invandrare. Det som sägs i denna lag om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska även
gälla behandling av personuppgifter i dessa ärenden.

Lagen ska inte tillämpas i den del av den arbetsmarknadspolitiska verk-

samheten som även utgör hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30). I den delen av verksamheten tillämpas i stället
patientdatalagen (2008:355).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2011:545.

SFS 2017:51

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017