SFS 2017:52 Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

170052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2003:192) om gemensam

nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.

1 §

2

Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får

genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra

1. landstingets uppgifter
� enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
� enligt tandvårdslagen (1985:125),
� enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
� enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
� enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
� enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,
� enligt smittskyddslagen (2004:168), eller
� som i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i

7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, och

2. kommunens uppgifter
� enligt socialtjänstlagen (2001:453),
� enligt hälso- och sjukvårdslagen,
� enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
� enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
� enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
� enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m., eller
� som i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2004:190.

SFS 2017:52

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017