SFS 2017:53 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

170053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårds-

lagen (2017:30).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:53

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017