SFS 2017:55 Lag om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade

170055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:466) om beräkning av
inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m.
för neurosedynskadade;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2005:466) om beräkning

av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade
ska ha följande lydelse.

2 §

2

För den som enligt regeringsbeslut fått ersättning för fosterskador som

antas orsakade av de i Sverige sålda läkemedlen Neurosedyn eller Noxodyn
ska tillgångar uppgående till ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor
anses som förmögenhet och inte beaktas vid tillämpningen av

1. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
3. 97 kap. 6�10 §§ socialförsäkringsbalken,
4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395),
5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), och
6. 102 kap. 10�13 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2010:1294.

SFS 2017:55

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017