SFS 2017:56 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

170056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:351) om

genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I patientlagen (2014:821) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

finns grundläggande bestämmelser om patientens självbestämmande och om
respekt för människors lika värde inom hälso- och sjukvården och i patient-
säkerhetslagen (2010:659) föreskrivs om skyldigheter för hälso- och sjuk-
vårdspersonal.

I lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. regleras hur

humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integri-
tet, ska få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål.

När det gäller att skydda den enskilda människan och respektera människo-

värdet vid forskning finns bestämmelser i lagen (2003:460) om etikprövning
av forskning som avser människor.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2014:826.

SFS 2017:56

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017