SFS 2017:57 Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

170057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § lagen (2006:544) om

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Kommuner och landsting får på begäran lämna hjälp till andra kommu-

ner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om
hjälp har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av
den andra kommunen eller landstinget.

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordi-

när händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den
kommun som drabbats av den extraordinära händelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2017:57

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017