SFS 2017:58 Lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

170058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och
inkvartering m.m. under höjd beredskap;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2006:546) om

utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap ska ha följande
lydelse.

2 kap.

4 §

Kommuners och landstings skyldighet att ta hand om dem som omfattas

av ett utrymningsbeslut och utlänningar som söker skydd i Sverige regleras i
socialtjänstlagen (2001:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:58

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017