SFS 2017:60 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

170060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1

kap. 3 § patientdatalagen

(2008:355) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2012:458.

Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen
(2004:168), lagen (1972:119) om fastställ-
ande av könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m. samt
den upphävda lagen (1944:133) om kastre-
ring.

SFS 2017:60

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017