SFS 2017:61 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

170061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin
som en del av svenska insatser utomlands;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2008:552) om katastrof-

medicin som en del av svenska insatser utomlands ska ha följande lydelse.

2 §

Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i

2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de landsting som anges

i 6 § första stycket. Övriga landsting får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om landsting ska också gälla en kommun som inte

ingår i ett landsting.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:61

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017