SFS 2017:63 Lag om ändring i lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall

170063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:663) om ersättning på
grund av övergrepp eller försummelser i
samhällsvården av barn och unga i vissa fall;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2012:663) om ersättning

på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga
i vissa fall ska ha följande lydelse.

16 §

För den som har fått ersättning enligt denna lag ska tillgångar upp-

gående till ett belopp om tvåhundrafemtiotusen (250 000) kronor anses som
förmögenhet och inte beaktas vid tillämpning av

1. 97 kap. 6�10 §§ och 102 kap. 10�13 §§ socialförsäkringsbalken,
2. 17 kap. 2 och 8 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
3. 19 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
4. 2 kap. 7 § och 4 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395), eller
5. 4 kap. 1 § och 8 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:63

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017