SFS 2017:64 Lag om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

170064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:407) om hälso- och
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2013:407) om

hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvän-
diga tillstånd ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för landsting att,

utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårds-
lagen (1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård samt tandvård till vissa utlän-
ningar som vistas inom ett landsting utan att vara bosatta där.

3 §

De föreskrifter som gäller för sådan vård som ges med stöd av hälso-

och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125) ska tillämpas
även för vård som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:64

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017