SFS 2017:66 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

170066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientlagen (2014:821);

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4, 7 och 9 §§, 2 kap. 3 §,

6 kap. 4 § och 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras

och bedrivas finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter och ansvar

för vården av patienter finns i patientsäkerhetslagen (2010:659).

7 §

Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är

av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet.

9 §

Bestämmelser om habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för per-

soner med funktionsnedsättning och tolktjänst för vardagstolkning finns i
8 kap. 7 § och 12 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

2 kap.

3 §

Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienter

erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde
inom viss tid får

1. kontakt med primärvården,
2. besöka läkare inom primärvården,
3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.

6 kap.

4 §

För en enskild som har behov av både hälso- och sjukvård och insatser

från socialtjänsten ska en individuell plan upprättas under de förutsättningar
som anges i 16 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:66

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

2

SFS 2017:66

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7 kap.

1 §

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse

med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja
det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behand-
lingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till
kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

Patienten har inte rätt att välja en sådan behandling som kommunen ansva-

rar för enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) utanför den kommun inom vilken han eller hon är bosatt, om denna
kommun kan erbjuda en behandling som står i överensstämmelse med veten-
skap och beprövad erfarenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)