SFS 2017:67 Lag om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

170067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:35) om bidrag för
glasögon till vissa barn och unga;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2016:35) om

bidrag för glasögon till vissa barn och unga ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om landstingens skyldighet att

lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och
unga.

Särskilda bestämmelser om landstingens skyldigheter att erbjuda hälso-

och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), lagen (2008:344)
om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso-
och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga till-
stånd.

2 §

Ett landsting ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontakt-

linser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och som omfattas av lands-
tingets skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30). Detsamma gäller den som erbjuds hälso- och sjukvård
med stöd av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas
i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor

för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:67

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017