SFS 2017:69 Förordning om ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

170069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:707) om
patientregister hos Socialstyrelsen;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 4�6 §§ förordningen (2001:707) om patient-

register hos Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Sådana personuppgifter får behandlas som rör patienter som

1. vårdats inom den slutna hälso- och sjukvården,
2. behandlats av läkare inom den öppna vården som inte är primärvård,

eller

3. behandlats av annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inom den

psykiatriska öppenvården.

Behandlingen får avse uppgifter om
1. personnummer, kön, födelseår, bosättningsort, vårdenhet, diagnoser,

åtgärder, att åtgärder vidtagits av viss kategori hälso- och sjukvårdspersonal,
yttre orsaker till sjukdom eller skada, vårdkostnader, grund för psykiatrisk
tvångsvård, tidpunkter för åtgärder och händelser, in- och utskrivningssätt,
planerad vård, och

2. folkbokföringsort, fastighetskoordinater, födelsehemort eller födelseort,

medborgarskap, civilstånd, inflyttning från och utflyttning till utlandet, per-
sonnummerförändringar och dödsdatum.

5 §

2

Utan hinder av 4 § får de uppgifter behandlas som vid ikraftträdandet

finns i Socialstyrelsens sjukvårdsregister.

6 §

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska, för de

ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543) om hälsodataregister, lämna de
uppgifter som avses i 4 § andra stycket 1 till patientregistret.

Statistiska centralbyrån ska lämna de personuppgifter som avses i 4 § andra

stycket 2 till patientregistret.

Socialstyrelsen får utfärda föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet som

avses i första stycket ska fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2017.

1 Senaste lydelse 2016:867.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2017:69

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

2

SFS 2017:69

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)