SFS 2017:74 Barlastvattenförordning

170074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Barlastvattenförordning;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagstödet för förordningen

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 1 kap. 4 § barlastvattenlagen (2009:1165) i fråga om 1 kap. 3 §,
– 2 kap. 1 § barlastvattenlagen i fråga om 2 kap. 1–3 §§, 4 § andra stycket,

7–12 §§ och 13 § andra och tredje stycket,

– 2 kap. 3 § barlastvattenlagen i fråga om 2 kap. 14 och 15 §§,
– 2 kap. 4 § barlastvattenlagen i fråga om 2 kap. 16–20 §§,
– 2 kap. 5 § barlastvattenlagen i fråga om 2 kap. 6 §,
– 2 kap. 6 § barlastvattenlagen i fråga om 2 kap. 21 §,
– 3 kap. 1 § barlastvattenlagen i fråga om 3 kap. 1 §,
– 3 kap. 2 § barlastvattenlagen i fråga om 3 kap. 2 §,
– 3 kap. 3 § barlastvattenlagen i fråga om 3 kap. 3 §,
– 3 kap. 4 § barlastvattenlagen i fråga om 3 kap. 4 §,
– 4 kap. 1 § barlastvattenlagen i fråga om 4 kap. 1 §,
– 5 kap. 2 och 3 §§ barlastvattenlagen i fråga om 5 kap. 3 §,
– 5 kap. 3 § barlastvattenlagen i fråga om 5 kap. 4 § andra stycket,
– 5 kap. 10 § barlastvattenlagen i fråga om 5 kap. 6 §,
– 5 kap. 14 § barlastvattenlagen i fråga om 5 kap. 7 §,
– 10 kap. 1 § barlastvattenlagen i fråga om 7 kap. 5 §, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Innehåll

2 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till barlastvatten-

lagen (2009:1165).

Termer och uttryck som används i barlastvattenlagen har samma betydelse

i denna förordning.

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2017:74

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

2

SFS 2017:74

Tillämpningsområde

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att barlastvattenlagen

(2009:1165) ska tillämpas även på

1. fartyg som trafikerar endast Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska

zon, och

2. tävlingsbåtar, fritidsbåtar och räddningsfarkoster med en längd under

50 meter och en största barlastvattenkapacitet på 8 kubikmeter.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att barlastvattenlagen

inte ska tillämpas på svenska fartyg som trafikerar endast en annan stats sjö-
territorium eller ekonomiska zon, eller ett sådant vattenområde och det fria
havet. Sådana föreskrifter får meddelas endast om den andra staten har god-
känt det.

Verkställighetsföreskrifter

4 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

heten av barlastvattenlagen (2009:1165) och föreskrifter om verkställigheten
av denna förordning.

2 kap. Hantering av barlastvatten

Hanteringsmetoder

1 §

För barlastvatten som ska släppas ut och som behandlas ombord med ett

system som godkänts enligt 4 § eller efter motsvarande prövning i en annan
stat, gäller 2 och 3 §§.

Om barlastvattnet i stället skiftas gäller 7–12 §§.
För barlastvatten som hanteras med någon annan godkänd metod gäller 2–

4 §§ eller 13 §.

Innehåll i utsläppt barlastvatten

2 §

Barlastvatten som släpps ut ska innehålla mindre än

1. 10 livsdugliga organismer med en storlek av minst 50 mikrometer per

kubikmeter barlastvatten, och

2. 10 livsdugliga organismer med en storlek mindre än 50 mikrometer men

minst 10 mikrometer per milliliter barlastvatten.

3 §

Barlastvatten som släpps ut ska innehålla mindre än

1. en kolonibildande enhet av toxikogena Vibrio cholerae (01 och 0139)

per 100 milliliter eller per gram (våtvikt) av djurplanktonprov,

2. 250

kolonibildande enheter av kolibakterien Escherichia coli per

100 milliliter, och

3. 100 kolonibildande enheter av intestinala enterokocker per 100 milli-

liter.

Godkännande av system och metoder för behandling av barlastvatten

4 §

Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågor om godkännande av sys-

tem och metoder för behandling av barlastvatten för att uppnå kraven i 2 och

background image

3

SFS 2017:74

3 §§. Innan Transportstyrelsen beslutar om ett sådant godkännande, ska den
inhämta ett yttrande från Kemikalieinspektionen, om det inte är obehövligt.

Om prövningen avser ett system som innebär att aktiva substanser eller

beredningar som innehåller aktiva substanser används, får Transportstyrelsen
godkänna detta endast om systemet har godkänts av Internationella sjöfarts-
organisationen. En ansökan om ett sådant godkännande görs av Transportsty-
relsen.

Med aktiv substans avses en substans eller en organism, inbegripet ett virus

eller en svamp, som har en allmän eller särskild inverkan på eller mot skad-
liga vattenlevande organismer och patogener.

5 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om godkännande av system

och metoder för behandling av barlastvatten.

6 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter för

godkännande av system för behandling av barlastvatten.

Skifte av barlastvatten

7 §

Barlastvatten får skiftas i ett havsområde där vattendjupet uppgår till

minst 200 meter och där avståndet från närmaste land är minst 200 nautiska
mil, om fartyget på sin rutt passerar genom ett sådant område.

8 §

Om barlastvatten inte kan skiftas i enlighet med 7 §, får skifte i stället

göras i ett havsområde där vattendjupet uppgår till minst 200 meter och där
avståndet från närmaste land är så långt som möjligt, dock minst 50 nautiska
mil, om fartyget på sin rutt passerar genom ett sådant område.

9 §

Med närmaste land i 7 och 8 §§ avses närmaste punkt på baslinjen som

den bestäms enligt 4 § lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 § den lagen.

10 §

Om barlastvatten inte kan skiftas i enlighet med 7 eller 8 §, får skifte i

stället göras inom ett sådant område för skifte av barlastvatten som har inrät-
tats särskilt för detta ändamål, om fartyget på sin rutt passerar genom detta
område eller det ligger i nära anslutning till fartygets rutt.

11 §

Skifte av barlastvatten ska utföras med en effektivitet av minst 95 pro-

cent av volymen barlastvatten eller med genompumpning av minst tre gånger
volymen barlastvatten.

12 §

Fartyg byggda år 2009 eller senare med en barlastvattenkapacitet som

är mindre än 5 000 kubikmeter och fartyg byggda år 2012 eller senare med en
barlastvattenkapacitet om 5 000 kubikmeter eller mer får inte skifta barlast-
vatten.

Fartyg byggda före år 2009 med en barlastvattenkapacitet om 1 500–5 000

kubikmeter får inte skifta barlastvatten från och med den första mellan-
liggande besiktningen eller den förnyade besiktningen som verkställs efter
årsdagen för fartygets leverans under år 2014, beroende på vilken av dessa
besiktningar som först verkställs. I fråga om fartyg byggda före år 2009 med

background image

4

SFS 2017:74

en annan barlastvattenkapacitet än 1 500–5 000 kubikmeter får barlastvatten
inte skiftas från och med motsvarande tillfälle under år 2016.

Med besiktning avses i andra stycket sådana besiktningar som görs enligt

fartygssäkerhetslagen (2003:364) eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen.

Andra metoder för hantering av barlastvatten

13 §

Transportstyrelsen prövar frågor om godkännande av andra metoder

för hantering av barlastvatten än dem som avses i 4 §.

En sådan annan metod får godkännas trots att kraven i 2 och 3 §§ inte är

uppfyllda, om metoden tillförsäkrar åtminstone samma nivå av skydd för mil-
jön, människors hälsa, egendom eller resurser som någon av de övriga hante-
ringsmetoder som anges i 2 kap. 1 § 1–4 barlastvattenlagen (2009:1165).

Transportstyrelsen får godkänna endast sådana metoder som har godkänts

av Internationella sjöfartsorganisationens miljöskyddskommitté (MEPC). En
ansökan om sådant godkännande görs av Transportstyrelsen.

Undantag

14 §

Bestämmelserna om hanteringsmetoder i 2 kap. 1 § barlastvattenlagen

(2009:1165) gäller inte för

1. sådant intag eller utsläpp av barlastvatten och sediment som är nödvän-

digt för ett nödställt fartygs säkerhet eller för att rädda människoliv till sjöss,

2. sådant intag eller utsläpp av barlastvatten och sediment som är en följd

av skada på fartyget eller dess utrustning om

a) alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits före och efter det att ska-

dan inträffat eller upptäckts eller om utsläppet har gjorts i syfte att förebygga
eller begränsa utsläppet, och

b) rederiet eller den ansvariga befattningshavaren inte avsiktligt eller av

oaktsamhet har orsakat skadan,

3. sådant intag eller utsläpp av barlastvatten och sediment som görs för att

undvika eller begränsa föroreningsolyckor från fartyget,

4. sådant intag och efterföljande utsläpp av samma barlastvatten och sedi-

ment som görs på det fria havet,

5. sådant utsläpp av barlastvatten och sediment från ett fartyg som görs på

samma plats varifrån allt barlastvatten och sediment härrör, eller

6. fartyg som deltar i program för bedömning av teknologier för barlastvat-

tenhantering i den omfattning som följer av föreskrifter som har meddelats
med stöd av 21 §.

15 §

Bestämmelserna om hanteringsmetoder i 2 kap. 1 § barlastvattenlagen

(2009:1165) gäller inte heller för fartyg som enligt 12 § får hantera barlastvat-
ten genom skifte, men som inte kan skifta barlastvattnet på grund av att någon
av förutsättningarna i 7, 8 eller 10 § inte är uppfyllda.

Dispens

16 §

Transportstyrelsen får bevilja dispens från bestämmelserna om hante-

ringsmetoder i 2 kap. 1 § barlastvattenlagen (2009:1165) för ett fartyg som
används inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Dispens får bevil-

background image

5

SFS 2017:74

jas endast om hanteringen inte stör eller skadar miljön, människors hälsa,
egendom eller resurser.

17 §

Dispens får beviljas för ett fartyg som

1. ska göra en eller flera resor mellan angivna hamnar eller platser, eller
2. trafikerar endast särskilt angivna hamnar eller platser.

18 §

En anteckning om beviljad dispens ska göras i fartygets barlastvatten-

dagbok.

19 §

Innan Transportstyrelsen beslutar om dispens ska myndigheten

inhämta yttranden från Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges meteoro-
logiska och hydrologiska institut, om det inte är obehövligt.

20 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förutsätt-

ningar för dispens.

Program för bedömning av teknologier för barlastvattenhantering

21 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om barlastvattenhantering

för fartyg som deltar i godkända program för att bedöma teknologier för
behandling av barlastvatten.

Transportstyrelsen prövar frågor om godkännande av programmen.

3 kap. Mottagning av sediment

1 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att ha en

anordning för mottagning av sediment enligt 3 kap. 1 § barlastvattenlagen
(2009:1165).

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om placering, utformning

och drift av anordningar för mottagning av sediment.

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från avgiftsför-

budet i 3 kap. 3 § första stycket barlastvattenlagen (2009:1165), om det finns
särskilda skäl för det.

Transportstyrelsen får också besluta om sådana undantag i enskilda fall.

4 §

Transportstyrelsen får meddela de förelägganden som behövs för att se

till att en anordning för mottagning av sediment inrättas, placeras, utformas
och drivs i enlighet med barlastvattenlagen (2009:1165) och de föreskrifter
och beslut som har meddelats med stöd av lagen.

4 kap. Barlastvattenhanteringsplan

1 §

Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågor om godkännande av

barlastvattenhanteringsplaner för svenska fartyg.

background image

6

SFS 2017:74

5 kap. Tillsyn m.m.

Ansvarig myndighet

1 §

Transportstyrelsen utövar tillsyn över att barlastvattenlagen

(2009:1165) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillsynen.

Föreskrifter om fartygs konstruktion m.m.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om fartygs konstruktion,

utrustning, drift och underhåll för att förebygga, begränsa och eliminera
spridning av vattenlevande organismer och patogener som kan vara skadliga.

Besiktning och certifikat

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att svenska fartyg som

inte omfattas av krav på besiktning och certifikat enligt 5 kap. 2 och 3 §§
barlastvattenlagen (2009:1165) ska besiktas och att certifikat ska utfärdas för
fartygen.

4 §

Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande eller återkallelse av cer-

tifikat som avses i barlastvattenlagen (2009:1165) eller i föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana certifikat.

5 §

Transportstyrelsen får på begäran av den behöriga myndigheten i en stat

som har anslutit sig till 2004 års internationella konvention om kontroll och
hantering av barlastvatten och sediment besikta och certifiera ett utländskt
fartyg.

Uppdrag till organisationer

6 §

Transportstyrelsen får genom avtal uppdra åt en sådan erkänd organisa-

tion som avses i 1 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) att undersöka
svenska fartyg och deras utrustning samt utfärda certifikat.

Transportstyrelsen ska offentliggöra vilka organisationer som den har

ingått avtal med.

Avgift

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgift för tillsyn av far-

tyg.

Varning, förbud, förelägganden och verkställighet

8 §

Transportstyrelsen beslutar om åtgärder enligt 6 kap. 2 och 5 §§ barlast-

vattenlagen (2009:1165).

background image

7

SFS 2017:74

6 kap. Barlastvattenavgift

1 §

Transportstyrelsen prövar frågor om barlastvattenavgift.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska betalas.

7 kap. Övriga bestämmelser

Rapportering till andra stater m.fl.

1 §

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som åläggs administratio-

nen eller Sverige enligt artiklarna 5.2, 8.1 andra–fjärde meningen, 10.4 andra
meningen, 11, 13.1 och 14.1 samt regel E-1.5 i 2004 års internationella kon-
vention om kontroll av hantering av fartygs barlastvatten och sediment.

2 §

Om det vid sådan besiktning av ett svenskt fartyg som Transportstyrel-

sen eller en erkänd organisation utför i en hamn på en annan stats territorium
framkommer att fartygets eller dess utrustnings kondition inte motsvarar upp-
gifterna i certifikatet eller att fartyget på annat sätt utgör en risk för miljön,
människors hälsa, egendom eller resurser, ska Transportstyrelsen omedelbart
underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten om detta.

3 §

En förundersökningsledare som har inlett en förundersökning om ett

brott som anges i 8 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § barlastvattenlagen (2009:1165), ska
anmäla detta till Åklagarmyndigheten om det skäligen kan befaras att brottet
har begåtts på ett utländskt fartyg.

Åklagarmyndigheten prövar frågan om huruvida den stat där fartyget är

registrerat ska få utredningen i syfte att lagföringen i stället ska ske i den sta-
ten (flaggstatsrapport).

Åklagarmyndigheten får meddela föreskrifter om flaggstatsrapporter.

4 §

En flaggstatsrapport ska sändas till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ska vidarebefordra flaggstatsrapporten till den behöriga

myndigheten i den stat där fartyget är registrerat.

Transportstyrelsen ska översätta handlingar som ska skickas till en annan

stat till ett annat språk, om det behövs.

Skyldighet att rapportera olyckshändelser och andra brister som
påverkar hanteringen av barlastvatten

5 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldighet att rapportera

olyckshändelser eller andra omständigheter som visar på brister som i något
väsentligt avseende påverkar ett fartygs möjlighet att hantera barlastvatten.

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017