SFS 2017:75 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

170075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg;

utfärdad den 9 februari 2017.

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder mot

förorening från fartyg

1

dels att 2 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 32 §, av följande lydelse.

2 kap.

9 §

2

Trots förbuden mot utsläpp av olja i 2 kap. 2 § första stycket lagen

(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och förbuden i 5 § får
utsläpp göras av

1. rent barlastvatten, eller
2. rent länsvatten, om det släpps ut enligt bestämmelserna i 11 och 13 §§.
Med rent barlastvatten avses även segregerad barlast.
Utsläpp av barlastvatten får dock inte göras i strid mot barlastvattenlagen

(2009:1165) eller mot föreskrifter som har meddelats i anslutning till den
lagen.

32 §

Utsläpp av barlastvatten enligt 29�31 §§ får dock inte göras i strid mot

barlastvattenlagen (2009:1165) eller mot föreskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1983:59.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1996:528.

2 Senaste lydelse 2006:1321.

SFS 2017:75

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017