SFS 2017:76 Förordning om ändring i förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

170076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1923) med
instruktion för Statens medieråd;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1923) med instruk-

tion för Statens medieråd

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:76

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017