SFS 2017:77 Förordning om ändring i förordningen (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

170077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1925) om
åldersgränser för film som ska visas offentligt;

utfärdad den 9 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1925) om ålders-

gränser för film som ska visas offentligt

dels att 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 § Ansökan om godkännande av en framställning i en film som ska visas
offentligt för barn under 15 år ska ges in skriftligen till Statens medieråd.
Ansökan ska innehålla uppgift om

1. framställningens titel och längd,
2. distributörens namn,
3. den åldersgräns som godkännandet ska avse, och
4. framställningens innehåll.
Till ansökan ska den framställning som ansökan avser bifogas. För fram-

ställningar på andra språk än svenska får Statens medieråd kräva att den
svenska översättningen ska finnas inlagd på framställningen eller att det till
ansökan bifogas en fullständig förteckning över de texter som framställningen
är avsedd att visas med.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:77

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017