SFS 2017:79 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

170079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 16 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2009:47) om vissa

kommunala befogenheter ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Kommuner får ingå avtal med landsting om att utföra sådana transporter

som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Kommuner får
även ingå avtal med landsting om att utföra hälso- och sjukvård i väntan på
sådana transporter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:79

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017