SFS 2017:80 Hälso- och sjukvårdsförordning

170080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Hälso- och sjukvårdsförordning;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30).

De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse

som i den nämnda lagen.

2 §

Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också kommuner

som inte ingår i ett landsting.

2 kap. Rikssjukvård

1 §

Socialstyrelsen beslutar vilken hälso- och sjukvård som ska utgöra riks-

sjukvård enligt 2 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

2 §

Socialstyrelsen beslutar efter ansökan från ett landsting om tillstånd att

bedriva rikssjukvård.

3 §

Rikssjukvården ska samordnas till enheter där en hög vårdkvalitet och

en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas.

3 kap. Regioner för hälso- och sjukvård

1 §

För hälso- och sjukvård som berör flera landsting ska landet vara indelat

i regioner som anges i nedanstående uppställning. Varje region omfattar de
län och de kommuner som anges i uppställningen.

Region

Län
Kommuner

Stockholmsregionen

Stockholms län
Gotlands län

Linköpingsregionen

�stergötlands län
Jönköpings län
Kalmar län

SFS 2017:80

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:80

4 kap. Behörighet och ansvar för vissa personalgrupper

Verksamhetschef

1 §

En verksamhetschef enligt 4

kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, sam-
ordning och säkerhet i vården tillgodoses. Verksamhetschefen ska utse en fast
vårdkontakt enligt vad som anges i 6 kap. 2 § patientlagen (2014:821).

2 §

Verksamhetschefen ska utse en eller flera läkare att ha ansvar för att kli-

nisk obduktion görs när det finns skäl för detta.

3 §

Verksamhetschefen ska ansvara för att

1. den som varit intagen på sjukhus på begäran avgiftsfritt får intyg om

orsaken till intagningen och om tiden för intagningen och utskrivningen,

2. överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva

god man eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag
bör upphöra,

3. någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller en

patients tillstånd allvarligt försämras,

4. någon närstående omedelbart underrättas när en patient som lämnar eller

avser att lämna sjukhuset är farlig för någon annans personliga säkerhet eller
sitt eget liv. Om patienten är farlig för en viss person ansvarar verksam-

Lund/Malmöregionen

Kronobergs län
Blekinge län
Skåne län
Halmstads kommun
Hylte kommun
Laholms kommun

Göteborgsregionen

Västra Götalands län
Falkenbergs kommun
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun

Uppsala/�rebroregionen

Uppsala län
Södermanlands län
Värmlands län
�rebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län

Umeåregionen

Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

Region

Län
Kommuner

background image

3

SFS 2017:80

hetschefen för att även denna person och, om det behövs, lämplig myndighet
omedelbart underrättas.

4 §

Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och

behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig
kompetens och erfarenhet för detta.

5 §

Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verk-

samheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

6 §

En medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ansvara för att

1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god

kvalitet inom kommunens ansvarsområde,

2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

(2008:355),

4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patient-

säkerheten,

5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en

patients tillstånd fordrar det.

Detsamma gäller i tillämplig omfattning sådana fysioterapeuter och arbets-

terapeuter som avses i 11 kap. 4 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen.

Personal vid enheter där det bedrivs läkarutbildning eller forskning

7 §

En läkare som är anställd vid en sjukvårdsenhet inom landstingens

hälso- och sjukvård där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen eller
forskning är skyldig att biträda vid handledningen av medicine studerande.

En specialistutbildad läkare som är anställd vid en sådan enhet som avses i

första stycket är, i den mån den eller de nämnder som utövar ledningen av
hälso- och sjukvårdsverksamheten vid enheten medger det, skyldig att inom
sitt verksamhetsområde utföra den undervisning och den examination som
behövs för att högskoleutbildning för läkarexamen ska kunna bedrivas på ett
ändamålsenligt sätt.

8 §

Kliniska assistenter och medicine studerande får biträda vid hälso- och

sjukvård vid sådana enheter som avses i 7 § första stycket.

5 kap. Behörighet för anställning och tillsättning av tjänster

1 §

Detta kapitel gäller inom landstingens hälso- och sjukvård. Bestäm-

melsen i 5 § gäller även inom kommunernas hälso- och sjukvård.

background image

4

SFS 2017:80

Behörighet för anställning

2 §

Behörig för anställning som läkare för allmäntjänstgöring är den som

har

1. avlagt läkarexamen, eller
2. genomgått medicinsk utbildning utomlands och ska genomgå komp-

letterande utbildning.

Behörig för anställning som läkare för specialiseringstjänstgöring är den

som har legitimation som läkare.

3 §

Behörig för annan anställning som läkare än som sägs i 2 § är den som

har bevis om specialistkompetens. Om det finns särskilda skäl får Social-
styrelsen förklara en läkare behörig för sådan anställning även om läkaren
inte uppfyller behörighetsvillkoren.

4 §

Om landstinget inte kan anställa någon som är behörig att utöva läkar-

yrket som vikarie för läkare vid semester eller annan ledighet eller under
vakans, får Socialstyrelsen medge landstinget att anställa någon annan som
styrelsen bedömer i huvudsak kan fullgöra de med anställningen förenade
uppgifterna.

5 §

Behörig för anställning som barnmorska, fysioterapeut, psykolog,

psykoterapeut, sjukhusfysiker eller sjuksköterska är den som har legitimation
för sådant yrke och, vad gäller psykolog, även den som genomgår föreskriven
praktisk tjänstgöring.

Detsamma gäller vikarie på sådan anställning, om Socialstyrelsen inte

medgett undantag.

Förfarandet vid anställning av läkare

6 §

Bestämmelser om anställningar som läkare och andra anställningar som

är förenade med en anställning som lärare vid en högskola finns i 3 kap. 8 §
högskolelagen (1992:1434).

7 §

Landstinget ska kungöra anställningar för specialistutbildade läkare

lediga till ansökan. Om det finns särskilda skäl får dock anställning ske utan
kungörelse.

Kungörelser som avses i första stycket ska införas i Post- och Inrikes Tid-

ningar eller, om regeringen medger det, i en annan publikation med före-
läggande av tre veckors ansökningstid, räknad från dagen för kungörandet.

8 §

Vid andra anställningar för specialistutbildade läkare än som avses i 6 §

vid en sjukvårdsenhet inom landstingens hälso- och sjukvård där det bedrivs
högskoleutbildning för läkarexamen eller forskning, ska tre sakkunniga pröva
varje sökandes behörighet och bedöma skickligheten hos samtliga behöriga
sökande. Vid bedömningen av skickligheten ska hänsyn tas främst till utbild-
ning samt till klinisk och vetenskaplig skicklighet. De sakkunniga ska föra
upp de fyra främsta behöriga sökandena på förslag. Landstinget får därefter
anställa en av de föreslagna sökandena.

background image

5

SFS 2017:80

9 §

Två av de sakkunniga som avses i 8 § och suppleanter för dem utses för

högst fyra år på det sätt som den berörda högskolestyrelsen bestämmer.
Landstinget utser för samma tid en sakkunnig och suppleant för denne. Hög-
skolestyrelsen utser ordförande och vice ordförande bland de sakkunniga.

Om ingen av de sakkunniga är verksam inom det område som den lediga

anställningen avser, ska de tillkalla en läkare inom verksamhetsområdet att
ingå som sakkunnig.

Om det behövs får de sakkunniga, efter medgivande av landstinget,

inhämta yttrande från en annan läkare med särskild erfarenhet från det verk-
samhetsområde som den lediga anställningen avser.

10 §

Sakkunniga ska samråda med varandra och utan onödigt dröjsmål

lämna sina anställningsförslag.

I fråga om de sakkunnigas beslut gäller 18 och 19 §§ förvaltningslagen

(1986:223) om omröstning och om rätt att få en avvikande mening antecknad.

11 §

Vid andra anställningar för specialistutbildade läkare än som avses i 6

och 8 §§ ska landstinget fästa avseende främst vid skickligheten för anställ-
ningen.

12 §

Vikariat på anställning som läkare som beräknas vara minst sex måna-

der i följd ges i samma ordning som anställningen, om Socialstyrelsen inte
medgett undantag.

13 §

Läkare för allmäntjänstgöring anställs genom förordnande för högst

två år. Förordnandet får förlängas om det finns särskilda skäl.

14 §

Den myndighet som ska anställa någon som avses i denna förordning

ska utan dröjsmål anslå de sakkunnigas beslut om anställningsförslag på
landstingets anslagstavla med uppgift om den dag då beslutet anslogs.

�verklagande

15 §

Beslut av sakkunniga om anställningsförslag får överklagas till Social-

styrelsen. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Socialstyrelsen
inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs enligt 14 §.

Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.

6 kap. Vårdgaranti

1 §

Vårdgarantin enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska

innehålla en försäkran om att den enskilde får

1. kontakt med primärvården samma dag som den enskilde söker kontakt

med primärvården (tillgänglighetsgaranti),

2. besöka läkare inom primärvården inom 7 dagar från det att den enskilde

har sökt kontakt med primärvården, om vårdgivaren har bedömt att den
enskilde behöver besöka läkare (besöksgaranti inom primärvården),

3. besöka den specialiserade vården inom 90 dagar från det att remiss har

utfärdats eller, om någon remiss inte är nödvändig, från det att den enskilde
har sökt kontakt med den specialiserade vården (besöksgaranti inom den spe-
cialiserade vården), och

background image

6

SFS 2017:80

4. planerad vård inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den

enskilde ska få den aktuella vården (behandlingsgaranti).

2 §

Vid bedömningen av om vårdgarantin enligt 1 § 3 eller 4 är uppfylld ska

inte räknas tid då den enskilde

1. av medicinska skäl inte kan ges vård,
2. utnyttjat sin möjlighet att välja vård i ett annat landsting enligt 9 kap. 1 §

patientlagen (2014:821), eller

3. frivilligt avstår från vård.
Den enskilde ska anses frivilligt avstå från vård om han eller hon har
1. informerats om vårdgarantin,
2. erbjudits vård i enlighet med vårdgarantin, och
3. meddelat vårdgivaren att han eller hon avstår från erbjudandet om vård.

3 §

Landstingens rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 3 § hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30) ska fullgöras genom att landstingen lämnar uppgifter
om väntetider till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges Kom-
muner och Landsting.

4 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om landstingens

rapporteringsskyldighet enligt 9

kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30).

7 kap. �vriga bestämmelser

1 §

Läkemedelsförråd som avses i 12 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) ska innehålla flertalet av de läkemedel som de boende behöver
(fullständigt förråd) eller enbart vissa basläkemedel (akutförråd).

2 §

Landstinget eller kommunen ska i fall som avses i 8 kap. 9 § eller

12 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) tillhandahålla förbruk-
ningsartiklar som fortlöpande behövs vid urininkontinens, urinretention eller
tarminkontinens.

8 kap. �vriga bemyndiganden

1 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälso- och sjukvård som

behövs till skydd för enskilda.

2 §

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och

sjukvård som berör flera landstingskommuner,

b) förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjuk-

vården,

c) förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom

hälso- och sjukvården m.m.,

background image

7

SFS 2017:80

d) förordningen (2010:349) om vårdgaranti.
3. Vid tillämpningen av 4 kap. 6 § ska sjukgymnast jämställas med fysio-

terapeut.

4. Behörig för anställning som läkare enligt 5 kap. 3 § är även den som har

bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) enligt
4 kap. 7 § patientsäkerhetslagen (2010:659) i dess lydelse före den 1 juli
2012.

5. Behörig för anställning som fysioterapeut enligt 5 kap. 5 §, eller som

vikarie på sådan anställning, är även den som har legitimation som sjukgym-
nast.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017