SFS 2017:81 Förordning om ändring i förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

170081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1975:1157) om
ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1975:1157) om ersättning för

vissa läkarutlåtanden m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Beträffande läkarundersökningar och läkarutlåtanden m.m. som avses i

3 kap. 8 a § femte stycket och 7 kap. 3 b § femte stycket lagen (1962:381) om
allmän försäkring gäller att ersättning betalas

1. för patientavgift enligt förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för

sjukvård m.m.,

2. med belopp motsvarande den enskildes egenavgift vid resor som ersätts

enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

3. med skäligt belopp för andra resor och övriga kostnader.
Ersättning betalas inte för avgift enligt 17 kap. 1 § hälso- och sjukvårds-

lagen (2017:30) avseende sjukhusvård, eller motsvarande avgift.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av

första stycket 3.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:272.

SFS 2017:81

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017