SFS 2017:82 Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

170082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:908) om vissa
statsbidrag för sjukvård m.m.;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1984:908) om vissa stats-

bidrag för sjukvård m.m.

1 ska ha följande lydelse.

16 §

2

Landstinget ska på begäran av patienten anteckna betalda patientav-

gifter enligt 8 § första stycket 1�5 och 9 §. �ven i övrigt ska landstinget vidta
de åtgärder som behövs för avgiftsbefrielse enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30).

En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt nämnda

bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första
stycket 1�5 och 9 § under samma tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1991:1647.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:1664.

2 Senaste lydelse 2012:963.

SFS 2017:82

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017