SFS 2017:83 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

170083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1985:796) med vissa
bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

1

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om de krav för fastställelse som avses i 1 § första stycket 1�3 och 2 §

första stycket 1 lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall,

2. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor

och kanyler till skydd för enskilda,

3. om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring en-

ligt patientdatalagen (2008:355) samt om undantag från föreskriften i 3 kap.
10 § samma lag om signeringskrav,

4. om att
a) annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare har

enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

b) ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 7 kap.

4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller vid annan enhet inom hälso-
och sjukvården eller det medicinska området i övrigt, och

c) ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation får

utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktansvarig
sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och infor-
mation till avlidnas närstående, samt

5. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanläggningen inför höjd beredskap ska få en samordnad inriktning.

4 §

2

Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av

1. steriliseringslagen (1975:580),
2. lagen (1995:831) om transplantation m.m.,
3. lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler, och
4. 3 kap. och 9 kap. patientdatalagen (2008:355).

1 Senaste lydelse 2012:589.

2 Senaste lydelse 2012:589.

SFS 2017:83

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:83

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)