SFS 2017:84 Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300)

170084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § sjötrafikförordningen (1986:300) ska

ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

1

Föreskrifter som meddelats med stöd av 1, 2 eller 2 a § gäller inte när

ett fartyg används

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt

7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

2. i brådskande tjänsteutövning av
a) Försvarsmakten,
b) polismän, tulltjänstemän eller kustbevakningstjänstemän,
c) personal vid Sjöfartsverket, och
d) läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär, eller
3. i andra jämförliga trängande fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1252.

SFS 2017:84

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017