SFS 2017:85 Förordning om ändring i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

170085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1158) om
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag för

teckenspråksutbildning för vissa föräldrar ska ha följande lydelse.

3 § TUFF ska bestå av påbyggbara kurser om sammanlagt 240 timmar och
utgå från de förkunskaper som fås genom den introduktion i teckenspråk som
erbjuds inom ramen för habilitering enligt 8 kap. 7 § hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30) eller motsvarande kunskaper.

Statens skolverk ska fastställa en ramkursplan för TUFF. Av ramkurs-

planen ska målen med TUFF framgå.

Utbildningsanordnaren ska utifrån ramkursplanen fastställa en plan för

utbildningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:85

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017