SFS 2017:86 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

170086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 11

kap. 7 och 10 §§ trafikförordningen

(1998:1276) ska ha följande lydelse.

11 kap.

7 §

1

Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är

väganordning har

1. fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller

vid sjuktransport enligt 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

2. fordon som används i brådskande yrkesutövning av en polisman, bil-

inspektör, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska,
barnmorska eller veterinär,

3. fordon i linjetrafik,
4. fordon i taxitrafik,
5. fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,
6. fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av

frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, och

7. fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband

med transport av egendom.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja

för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin
fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl.

10 §

2

Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap.

1 § första stycket 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har medde-
lats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon
används

1. vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt

7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

2. i brådskande yrkesutövning av en polisman, bilinspektör, tulltjänsteman,

kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller
av personal inom Kriminalvården, eller

3. i andra jämförliga trängande fall.

1 Senaste lydelse 2015:34.

2 Senaste lydelse 2015:34.

SFS 2017:86

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:86

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bestämmelserna om färdhastighet i 4 kap. 21 § första meningen gäller inte

när fordonet används i brådskande yrkesutövning av en polisman eller bilin-
spektör.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)