SFS 2017:87 Förordning om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)

170087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338);

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 7 §§ tandvårdsförordningen (1998:1338)

ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om sådan tandvård som enligt

15 a § sjätte stycket tandvårdslagen (1985:125) ska omfattas av hälso- och
sjukvårdslagens (2017:30) bestämmelser om avgifter som avser öppen hälso-
och sjukvård.

7 §

2

Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om avgifter

som avser öppen hälso- och sjukvård gäller för den som i samband med lång-
variga sjukdomssymtom får sina tandfyllningar utbytta som ett led i medi-
cinsk rehabilitering.

Detta gäller dock endast om utbytet sker med anledning av en utrednings-

plan och som ett led i en behandlingsplan som upprättats under ledning av en
läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till något
eller några av patientens symtom.

Utrednings- och behandlingsplanen ska innan åtgärderna påbörjas ges in

till landstinget för en bedömning av förutsättningarna för de föreslagna åtgär-
derna.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:273.

2 Senaste lydelse 2010:273.

SFS 2017:87

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017