SFS 2017:88 Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

170088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2000:630) om särskilda

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

1

ska ha följande lydelse.

17 §

Särskilda insatser för syn- och hörselskadade avser inte insatser som

landstinget ska svara för. Bestämmelser om landstingets ansvar för tolktjänst
för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörsel-
skadade finns i 8 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:1203.

SFS 2017:88

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017