SFS 2017:89 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

170089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 9 § förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister ska ha följande lydelse.

6 kap.

9 §

1

Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som utryck-

ningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller registreringsbesiktning
enligt 4 kap. fordonsförordningen (2009:211) har godkänts eller i ett intyg om
överensstämmelse har betecknats som utryckningsfordon:

1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt

5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka
eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den
som ingår i en sådan organisation som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), eller

2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av
a) en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst

eller ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra
olycksfall eller undanröja trafikhinder, eller

b) en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman i bråd-

skande tjänsteutövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1269.

SFS 2017:89

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017