SFS 2017:90 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

170090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:687) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2002:687) om läkemedels-

förmåner m.m. ska ha följande lydelse.

8 §

1

En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2 och 3 lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt i 8 kap. 9 § och 12 kap. 6 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska göras på ett hjälpmedelskort.

På hjälpmedelskortet ska det anges en sådan arbetsplatskod som avses i

4 §. Det ska också anges hur många gånger förskrivningen får expedieras.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1118.

SFS 2017:90

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017