SFS 2017:91 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

170091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 20 a § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

20 a §

1

Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs för
att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av För-
svarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevak-
ningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket.

Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för att tillgodose

sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa som bedrivs
av

1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i

bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsan-
svariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap när det gäller fredstida
krishantering,

2. kommun eller landsting enligt lagen (2006:544) om kommuners och

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap,

3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse när det

gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som

enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta bered-
skap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att
hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,

5. Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller rådgivning enligt förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor,

6. kommun eller landsting när det gäller akutsjukvård och katastrofmedi-

cinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),

7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med stöd av

lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentra-
ler,

1 Senaste lydelse 2015:1059.

SFS 2017:91

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

2

SFS 2017:91

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857) när det

gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöver-
föringen, och

9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor som

meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända varnings-
meddelande eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myn-
dighet begär det.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)