SFS 2017:92 Förordning om ändring i förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling

170092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:376) om stöd till
kommuner för kompetensutveckling;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2005:376) om stöd till kom-

muner för kompetensutveckling ska ha följande lydelse.

1 §

Stöd enligt denna förordning kan lämnas till kommuner i syfte att bidra

till en höjning av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre genom kompe-
tensutveckling för personalen.

Stödet får användas till insatser för att synliggöra och ta till vara den befint-

liga kompetensen eller att höja kompetensen hos personalen i de verk-
samheter som kommunerna, oavsett driftsform, ansvarar för enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) eller socialtjänstlagen (2001:453) och som avser
vård och omsorg om äldre.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2017:92

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017