SFS 2017:93 Förordning om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

170093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:94) om register
hos Socialstyrelsen över insatser inom den
kommunala hälso- och sjukvården;

utfärdad den 16 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2006:94) om register

hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
ska ha följande lydelse.

3 §

Personuppgifter i registret över insatser inom den kommunala hälso-

och sjukvården får behandlas för framställning av statistik, uppföljning, ut-
värdering och kvalitetssäkring inom den hälso- och sjukvård som avses i
12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt
för forskning och epidemiologiska undersökningar.

4 §

Sådana personuppgifter får behandlas som rör personer som fått hälso-

och sjukvård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30). Behandlingen får avse uppgifter om

1. personnummer, bosättningsort, kommun som utfört vårdinsatser, num-

mer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR-nummer) för utför-
aren av vårdinsatserna, åtgärder, tidpunkter för åtgärder, omfattning av åtgär-
der räknad i tid och om åtgärder vidtagits av legitimerad personal inom hälso-
och sjukvården eller av annan personal på delegation,

2. folkbokföringsort, födelsehemort eller födelseort för den registrerade

och dennes föräldrar, medborgarskap, civilstånd, inflyttning från och utflytt-
ning till utlandet, personnummerförändringar och dödsdatum.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:93

Utkom från trycket
den 28 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017